Политика по качеството

Управлението на качеството, в съответствие с изискванията на международния стандарт БДС EN ISO 9001:2015, е с първостепенно значение в цялостната дейност на „ДЖИ ТИ ТИ” ООД.


Политиката по управление на качеството се съдържа и включва като неизменна част в цялостната политика на управление на дружеството и съответства на поставените от нас стратегически цели. Тя се реализира чрез изпълняване на целите, които се преразглеждат периодично и се актуализират при необходимост.


Ръководството на дружеството се ангажира с провеждането на политика по качеството, основаваща се на следните основни принципи:


 • Високо качество на предлаганите продукти и услуги; 
 • Спазване на сроковете и поетите ангажименти; 
 • Коректно разглеждане на постъпилите рекламации и възражения; 
 • Мотивиране на сътрудниците чрез непрекъснато повишаване на квалификацията и взаимноизгодно заплащане;
 • Гарантиране на здравето и безопасността при работа на персонала.


За реализиране на тези принципи Ръководството поема следните отговорности:


 • Непрекъснато повишаване на качеството за задоволяване на изискванията и очакванията на клиентите чрез постоянно следене на тяхната удовлетвореност;
 • Изграждане на взаимноизгодни отношения с нашите външни доставчици и партньори;
 • Участие на Ръководството при определяне насоките, целите и задачите на политиката по качеството, както и въвличане на персонала за реализиране на тази политика;
 • Осигуряване на необходимите ресурси за техническо обновление, подобряване на технологиите и повишаване на качеството;
 • Осигуряване на висока дисциплина и персонална отговорност за качеството на работа от персонала на дружеството;
 • Постоянно подобряване на ефикасността на СУК, чрез периодична оценка на постигнатите резултати и системен контрол на поставените задачи.


Във връзка с това дейността на фирмата трябва да отговаря на:


 • договорените и гарантирани изисквания за качество;
 • действащи стандарти и предписания;
 • законови и нормативни изисквания.


Политиката и целите по качеството се преразглеждат, оценяват и при необходимост се актуализират на всеки Преглед от Ръководството, след което стават достъпни за всички заинтересовани страни.


Ръководството на „ДЖИ ТИ ТИ” ООД носи основната отговорност за качеството на предлаганите продукти и услуги, всяка година ще извършва преглед и ще определя основните и измерими цели и задачи и ще работи за тяхното постигане.